O nas

AgroInsect


Grupa operacyjna powołana w ramach działania "Współpraca" pracuje nad udostępnieniem rolnikom technologii i urządzeń, które umożliwią im dywersyfikację źródeł białka w gospodarstwie.

Projekt jest realizowany w ramach działania „Współpraca” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Działanie to dotyczy wsparcia funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (grup EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Projekt uzyskał dofinansowanie w naborze z 2019 roku. Jednym z wymogów konkursowych było przedłożenie opinii o innowacyjności wydanej przez jednostkę naukową.

Działamy jako grupa EPI. Liderem konsorcjum jest firma HiProMine S.A.

Zadania: nadzór nad projektem oraz funkcjonowaniem konsorcjum, przeprowadzanie badań.

Członkiem konsorcjum jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Podmiot świadczący usługi doradcze jest doskonałym ogniwem łączącym innowacje z gospodarstwem.

Zadania: dbanie o przekazywanie bieżących informacji o projekcie, upowszechnianie.

Aktualności

04.01.2021 r. - Zmiana adresu


Chcielibyśmy poinformować, że zmianie uległ nasz dotychczasowy adres na:

HiProMine S.A.
ul. Poznańska 12F
62-023 Robakowo

Jednocześnie zaznaczamy, że zmiana wynika tylko z korekty numeracji budynków i sama lokalizacja naszej siedziby nie uległa zmianie.

15.12.2020 r. - Realizacja projektu


Miło nam poinformować, że projekt pod nazwą „Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną” w ramach programu Współpraca ARiMR został zrealizowany zgodnie z planem.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań opracowanych w projekcie rolnicy uzyskają dostęp do nowego źródła wysokowartościowego białka które będą mogli wykorzystać jako materiał paszowy w żywieniu zwierząt. Oprócz otrzymania świetnego materiału paszowego, projekt pozwoli rolnikom także na biorecykling odpadów roślinnych powstających w gospodarstwie. Rezultatem projektu jest opracowana innowacyjna technologia produkcji owadów bezpośrednio w gospodarstwach rolnych która będzie mogła być wdrożona i skomercjalizowana. Wdrożenie polegać będzie na umieszczeniu w wybranych gospodarstwach rolnych mobilnych, zautomatyzowanych kontenerów w których odbywać się będzie tucz owadów dostarczanych przez przedsiębiorstwo HiProMine. Rolnik w konsekwencji otrzyma wartościowy materiał paszowy, a także jako wartość dodaną nawóz organiczny. Larwy owadów wykorzystane będą mogły być do skarmiania drobiu, a w przyszłości także innych zwierząt. Dzięki stosowaniu przez rolnika odpadów roślinnych do żywienia owadów, a następnie wykorzystywania wyprodukowanych owadów przy udziale energii z wprowadzonych w gospodarstwie źródeł energii nastąpi rozwój gospodarstwa w kierunku produkcji żywności ekologicznej, a także rozwoju odnawialnych źródeł energii. W związku z tym projekt przyczyni się także do zmiany mentalności rolników którzy będą mogli przekonać się o korzyściach zarówno ekonomicznych jak i pozamaterialnych stosowania niskoemisyjnych technologii i prowadzenia ekologicznego chowu zwierząt.

model

model

model


11.08.2020 r. - Budowa prototypu rozpoczęta


Dzięki zakończonym postępowaniom zakupowym i wyłonieniu dostawcy urządzeń mogliśmy rozpocząć budowę prototypowego kontenera do tuczu owadów na cele paszowe. Pierwsze miesiące realizacji drugiego etapu badań minęły na wytężonej pracy zespołu naukowego, w tym konstruktora i automatyka nad stworzeniem profesjonalnego projektu technicznego. Obecnie na jego bazie wytwarzane są już urządzenia które wejdą w skład prototypu. Nasz zespół B+R mimo upałów nie zwalnia pracy dzięki czemu wkrótce pierwsze podzespoły systemu zostaną połączone z kontenerem.

Prowadzone prace przebiegają zgodnie z harmonogramem projektu z czego jesteśmy niezwykle dumni, jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli już jesienią będziemy mogli zaprezentować potencjalnym klientom (gospodarstwom rolnym) w pełni funkcjonalny prototyp! Równolegle rozpoczęliśmy prace zmierzające do objęcia technologii ochroną patentową stąd na obecnym etapie nie możemy pochwalić się bardziej szczegółowymi fotografiami.

prototyp

prototyp

prototyp

prototyp


07.07.2020 r. - Koniec badań, czas na konstruowanie


Pandemia spowodowała tylko nieznaczne trudności w prowadzeniu projektu AgroInsect dzięki czemu z końcem maja mógł się zakończyć pierwszy etap projektu – badania przemysłowe nad tuczem owadów w warunkach kontenerowych. Badania przebiegły pomyślnie, a ich wyniki zostaną wykorzystane przy opracowywaniu technologii budowy kontenera do tuczu larw. Obecnie kończone są prace nad projektem i specyfikacją techniczną kontenera dzięki czemu możliwe stanie się zamawianie podzespołów technicznych i budowa prototypu przez naszych pracowników. Wykorzystane zostaną nowe rozwiązania technologiczne jak np. systemy ogrzewania, wentylacji i zasilania kontenerów hodowlanych, jak również optymalizowane i dostosowywane będą istniejące rozwiązania przedsiębiorcy które objęte są ochroną patentową, np. system wielopoziomowego chowu owadów. Przeprowadzone zostaną także innowacyjne prace nad zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w kontenerze. Zakończenie prac konstrukcyjnych zaplanowano na 4 kwartał 2020 roku. Następnie przystąpić będziemy mogli do etapu wdrożenia projektu w działalność gospodarstw!

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie w gospodarstwach rolnych nowych technologii tuczu kontenerowego owadów i produktów z nich wynikających czyli owadów z przeznaczeniem na cele paszowe. Rolnik w konsekwencji otrzyma wartościowy materiał paszowy, a także jako wartość dodaną nawóz organiczny. Larwy owadów wykorzystane będą mogły być do skarmiania drobiu, a w przyszłości także innych zwierząt. Dzięki stosowaniu przez rolnika odpadów roślinnych do żywienia owadów, a następnie wykorzystywania wyprodukowanych owadów przy udziale energii z wprowadzonych w gospodarstwie źródeł energii nastąpi rozwój gospodarstwa w kierunku produkcji żywności ekologicznej. W związku z tym projekt przyczyni się także do zmiany mentalności rolników którzy będą mogli przekonać się o korzyściach zarówno ekonomicznych jak i pozamaterialnych stosowania niekoemisyjnych technologii i prowadzenia ekologicznego chowu zwierząt. Ponadto rezultatem projektu będzie uświadomienie innych rolników, a także opinii publicznej o problemie jakim jest światowy deficyt białka i możliwych działaniach zaradczych wśród których jest hodowla owadów. Ważnym efektem projektu będzie także opracowanie metodologii i standardów prowadzenia tuczu owadów w gospodarstwach rolnych i wykorzystywania jego produktów na potrzeby gospodarstwa. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia przyszłościowej masowej hodowli owadów w Polsce na której znaczenie zwraca uwagę Ministerstwo Rolnictwa.

panel


02.12.2019 r. - Podpisanie umowy o przyznanie pomocy


Dnia 2 grudnia 2019 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie została podpisana umowa o przyznanie pomocy przez AgroInsect. Konsorcjum było reprezentowane przez:

Prof. dr hab. Damiana Józefiaka – Prezesa Zarządu i dr hab. Jana Mazurkiewicza – Członka Zarządu HiProMine S.A. – Lider Konsorcjum oraz Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Wiesławę Nowak


10.12.2019 r. - Przekazanie informacji na stronę SIRDofinansowanie


eu
prow

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


Operacja pod tytułem:

"Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowle owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcje ekologiczną"

mająca na celu wdrożenie innowacji, ekologicznej technologii produkcji owadów w systemie kontenerowym dzięki czemu gospodarstwo zyska dostęp do taniego, ekologicznego i efektywnego materiału paszowego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formularz kontaktowy


Kontakt telefoniczny

Krzysztof Dudek
tel: +48 570 220 923